Етика на финес на бизнес отношенията

Етика на финес на бизнес отношенията

Като се има предвид психологията, причините за появата на конфликтни ситуации в производствения сектор са главно в три региона: разходи за организиране на труд и въпроси на неговия стимул + управленски недостатъци и пропуски + нюанси и недостатъци в областта на междуличностните отношения в групата.

Приблизително една трета от конфликти възникват въз основа на последната група недостатъци. Поради тази причина се дава приоритет при решаването на проблемни аспекти в бизнес отношенията да не се предоставят теми за производството на продукти, но чрез изграждане на корективни и производствени отношения в групата. В този контекст настоящата тема става създаването и запазването на здравословна морална и психологическа атмосфера както в групата, така и в вътрешното състояние на служителите.

Етика на финес на бизнес отношенията

Особености

В общия теоретичен и важният му смисъл, етиката, като теорията на морала, е специално обучение на хуманитарната ориентация, където обектът е човекът и връзката му, а темата е морална. Моралът разбират като начин за регулиране на човешката дейност.

Като част от философията, класическата етика възниква преди около 2500 години в древна Гърция, а в неговото развитие бяха проведени много исторически етапи, развиващи се в различни философски посоки: антична и средновековна етика, нови времеви етика, съвременна етика. Началото на развитието на бизнес етиката в Русия може да се счита за 1717., Когато по заповед на Петър I, „свидетелство за ежедневно преминаване“ (съвети с млади благородници) бяха публикувани.

Етика на финес на бизнес отношенията

В края на XIX в. Етиката бомбардира и е активно структурирана, като същевременно поддържа тесни отношения с философията. През ХХ век неговите отделни компоненти се развиват като:

 • Професионална етика и нейните сортове – комплекс от морални инсталации в отношенията на работниците до професионалния дълг, на колеги и общество.
 • Етикет – основни утайки, свързани с поведението на служителите в определена ситуация.
 • Етичен бизнес, като регулаторен комплекс за поведение на хората, засягащи стиловете на работа, въпроси на комуникацията между партньорите и техния социален и психологически образ.

Етика на финес на бизнес отношенията

Елементите на бизнес етиката са редица категории, които формират неговото съществено съдържание:

 1. Обществени морални норми.
 2. Поведенчески правила.
 3. Комбинация от принципите на комуникация.

Характеристики и правила на междуличностните отношения, разглеждани в рамките на:

 • Производство и лични права на служителите+
 • Направляващи стилове+
 • Принципи на управление на културата+
 • Бизнес философия+
 • Обвързаност на услугата+
 • Резолюция на конфликти.

Етика на финес на бизнес отношенията

Тясното отношение на тази наука с психологическите аспекти на комуникацията и особеностите на възприемането, конфлнотологията и други хуманитарни науки.

Етика, в своя широк смисъл –Това е система от морални нагласи на общата и частна природа, регулираща живота на обществото. Етиката на бизнес отношенията подчертава вниманието именно върху бизнес аспектите на обществения живот. Тя абсорбира въпросите на етикета, като се вземат предвид правилата, които определят стиловете на работа, начините на маркови комуникация, аспектите на изображението, процедурата за провеждане на преговори и други.

Структурните компоненти на тази тема са: установени ритуали, аспекти на подчинеността, поведенчески маниери, стилове на писане и телефонни разговори, както и степента на коректност в комуникацията (учтивост, тактичност и др.).

Етика на финес на бизнес отношенията

Специфичността на бизнес етиката отразява своите две водещи постулати:

 • Фокусът върху конструктивния и добре дефиниран резултат.
 • Липса на взаимоотношения с проблемите за характеристиките на връзката с партньор.

Характеристиката на субекта е фактът, че нейните норми и правила значително улесняват комуникацията в групата, тъй като те образуват един вид общ контекст и до известна степен образуват база, на която възниква взаимното доверие. Това означава, че нормите и правилата попитат стабилото на определен стил на поведението на служителя, значителната ситуация. Ситуацията става предсказуема, която осигурява бърза, адекватна и удобна човешка ориентация в нея.

Степента на съответствие с принципите и заведенията на бизнес етиката е един от основните критерии за преценка на нивото на професионализъм. Всъщност това е „визитка“, която определя нивото на ефективност на развитието на партньорства за най-близката и далечна перспектива.

Принципи

Принципите на бизнес отношенията, разработени от обществото като основа на етиката, са естеството на универсалните морални растения и отразяват същността на темата. В широк смисъл, американският учен l интерпретира. Хосмер, който разчита на теоретични и доказани практики в света философски разпоредби, донесе 10 известни универсални принципи-аксиоми.

Представянето на различни култури те са в различни степени, които са релевантни и справедливи, с някои изменения и разяснения, включително в структурата. Въпреки това, техните функции и същност, с няколко различни интерпретации, са фактът като цяло признат. Ясно е, че те могат да носят исторически ситуационен характер.

Етика на финес на бизнес отношенията

Фондация „Руската бизнес култура“ разработи система от такива принципи:

 • Лични:
 1. По-важна печалба.
 2. Уважение към партньорите – основна концепция за бизнес отношения. Уважението и самочувствието се постига чрез изпълнението на поетите задължения.
 3. Насилствени и груби методи са неприемливи за постигане на цели.

Етика на финес на бизнес отношенията

 • Професионален:
 1. Бизнес плановете трябва да отговарят на средствата.
 2. Основата на бизнеса и ключът към успеха в него е доверие. Прилична репутация – незаменим условие, което води до успех.
 3. Лоялна конкуренция. Бизнес несъответствията не са причина за съдебен контрол.

Етика на финес на бизнес отношенията

 • Гражданин на Руската федерация:
 1. Спазване на законите и легитимната власт.
 2. Да участват в законодателни дейности, действат с партньори и колеги, ръководени от тези принципи.
 3. Създаване на добро, не чакайте задължително обществено признание.
 • Гражданин на Земята:
 1. Боргс природа от повреда.
 2. Не давайте престъпници и корупция. Допринася за опозицията на тези сили.
 3. Да бъдат толерирани за хора от други култури и убеждения.

Общоприето и по-близо до психологията на междуличностните отношения в колективния труд са следните принципи:

 • Учтивост и учтивост в общуването с партньори и клиенти.
 • Да се ​​създаде комфортен климат в група и продуктивни условия на труд, предимство.
 • Спазват справедливостта в разпределението на правомощията, степените на отговорността, правата на разпореждането на ресурсите, в назначаването на времето на задачите и t. Д. Спазвайте принципа на доброволността в този контекст. Грубното налягане в тези случаи е неприемливо.
 • Максималният напредък се постига чрез етично насочена активност на главата.
 • Управителят трябва да се отнася до морала и морала и традициите и традициите в други страни.
 • Съотношението на индивидуално и колективно започна в работата на управителя, когато вземането на решения трябва да бъде разумно.
 • Използване на психологически методи за управление съответстват на принципа на постоянно учтиво ръководство за постигане на желания резултат.

Основни правила

Бетолсирането чрез съответните регулаторни звена на моралната природа, моралните принципи (колективизъм, индивидуализъм, хуманизъм, алтруизма, толерантност) се изпълняват в поведенчески правила. Така че в личен аспект в бизнес сферата (и не само в бизнеса), обичайно е да бъдеш достоен и точен (точен), общителен, ясно настоящи мисли, притежават културата на речта (да можеш да слушаш и чуйте), бъдете емоционално стабилни (самоконтрол), честни, скромни, подредени, елегантни, имат добри маниери.

Като сложно образование, бизнес етиката съдържа следните видове:

 • Държавна етика. Определя връзката между държавните служители както в компанията, така и в чужбина.
 • Социална етика.
 • Етика в производството.
 • Контрол на етиката.
 • Търговска етика. Регулира дейностите в търговията, търговията и други сфери.
 • Етика на културите (американски, азиатски, европейски, руски и други).

Корпоративна култура

Световният опит и история показват голямото значение на корпоративната култура като ресурс на предприятието. Днес тази концепция е неразделна част от ориентирана към клиента и отворен бизнес, защото това е инструмент за управление и маркетингов инструмент. Високото ниво на корпоративна култура всъщност отразява имиджа на компанията.

Исторически, тази концепция е създадена в Германия, във военна среда като съвкупност от безусловно предприети предприятия, регулиращи поведението в група, общност. В съвременното общество тази концепция се счита за стратегически, ориентиращ персонал за мобилизация и продуктивна комуникация, инструменти.

В своето съдържание корпоративната култура е система, която се формира от правилата за поведение, различни символи и ритуали, традиции и ценности, които са в организацията.

Системата е задължителна за всички служители на компанията, напълно се разделят и изпълняват.

В предвидената си цел тя е предназначена за дълго време и е предназначена да влезе в навика на работниците. Неговото място и роля в дейностите на организацията се определя от функционалната помощ за постигане на целите, ефективно и договорено взаимодействие в дейностите на служителите, управлението и производствените връзки. Тя е пряко подчинена на целевите стремежи на компанията и е основният й актив, в много отношения, осигуряващи успеха на компанията като цяло. Специална роля в изграждането и прилагането на насоките за изпълнение на системата.

На практика такава система, сключването на активно психологическо послание, влиза в сила в случая, когато общият и частните му елементи са напълно разделени и подкрепени от значителен брой служители на предприятието.

Естеството на корпоративната култура, степента на нейната ефективност се проявява чрез комплекс от взаимоотношения:

 1. Естеството на връзката на служителите към точността на работата на работата.
 2. Естеството на връзката на служителите към компанията.
 3. Качество на отношенията между служителите в групата.

Корпоративната култура има своя основна, дълбочината – вътрешна, външна и скрита. Външно – това е начинът, по който клиентите, конкурентите и обществеността виждат компанията. Вътрешна – система от ценности, изразени в дейността на служителите. Скрити – основни инсталации, съзнателно научени в екипа.

По този начин външното ниво е пряко свързано с концепцията за имиджа на компанията.

Формиране на образ

Image, като социално-психологически феномен, подсказва в създаването си да участва най-малко две страни, от две субекти. Индукторът (идентичност, група, организация) – предмет, чийто образа е създаден + получател – е тема, която възприема индуктор. Посочената схема предполага, че основното ядро ​​на проблемите на външния вид на изображението е в областта на психологията на човешкото възприятие и съдържа маса от тънкости и нюанси.

Говорене накратко, Изображението е спешна част от културата на бизнес комуникацията, която значително характеризира идентичността и професионалните си качества. По същество това е изображение, създадено от лицето.

Без положително изображение днес не можете да разчитате на това колко впечатляващ търговски успех и уважение към бизнес средите.

Изработеното и внедрено изображение има положително въздействие върху възприемането на субект на други и нейното психологическо състояние, което допринася за подобряване на самочувствието, както и уверените и достойни действия по време на комуникацията.

Основните елементи на имиджа на мъжете и жените са:

 • Външен вид (облекло, аксесоари, степен на добре поддържане, точност и стягане).
 • Добри маниери (учтивост, такт, Ханале по отношение на жена, адекватност на поведението според характеристиките на ситуацията, индивидуалността).
 • Бизнес етикет: Компетентна реч и писмо.
 • Офис интериор. Удобният и стилно оборудван офис ви позволява да увеличите нивото на социално-бизнес статус на неговия домакин.
 • Физическите условия са неразривно свързани с изображението и са далеч от последния индикатор в този контекст.

Всякакви форми на проявление на изображението, характерни за нюансите и нюансите. Хармоничната комбинация и умело използване на формуляри в комплекса ви позволява да получите значително конкурентно предимство пред хората, които не обръщат дължимото внимание.

Прочетете повече за тънкостите на етиката на бизнес отношенията, които ще научите от следното видео.

Оценете статията
( Все още няма оценки )
Добавяне на коментари

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: