Главен инженер: характеристики и длъжностна характеристика

Главен инженер: характеристики и длъжностна характеристика

Позицията на главния инженер е включена в основния управленски екип. Професията предполага наличието на определена формация, допълнителни умения и опит. Някои лични качества също са важни. Ефективността на всяко техническо предприятие зависи от професионализма на главния инженер.

Главен инженер: характеристики и длъжностна характеристика

Характерна професия

Главен инженер (OKPDTR код 20758), в допълнение към изучаването на техническите дейности на предприятието, решава за осъществимостта на нейното възстановяване, преоборудване на производството. За да направите това, специалистът трябва внимателно да анализира всички възможни перспективи. Главният инженер трябва да провежда събития, насочени към подобряване на производителността на труда и рационалното използване на съществуващите трудови ресурси.

Позицията също означава:

 • Разработване на всички необходими технически планове+
 • Определяне на методите за подобряване на качеството на всички произведени и реализирани фирмени продукти+
 • Контрол върху точното съответствие с установените и задължителни производствени стандарти+
 • Одобряване на планове и рисунки, използвани в производството.

Позицията се счита широко и предполага много специални умения. Главният инженер трябва да има такива човешки качества като висока степен на отговорност, управленски умения, аналитичен и технически склад на ума, инициатива и оперативна.

Главен инженер: характеристики и длъжностна характеристика

Professandard също предполага такива умения.

 • Мобилност. Характеристиката на публикацията е необходимостта от непрекъснато да проверявате различните обекти, те могат да бъдат в други области, специалистът трябва да е готов да отиде на планирани и непланирани бизнес пътувания по всяко време.
 • Умение Удобна работа в екип. Главният инженер не работи сам, неговите дейности са свързани с постоянен контакт с работниците и ръководителите на структурните предприятия, специалистът трябва лесно да се свърже и да не е склонен към конфликт.
 • Способността да се прилагат монотонни дейности за дълго време. Позицията предполага изпълнението на определени мита, които се повтарят ежедневно, в някои случаи емоционалното състояние на дадено лице може да не издържа на монотонни товари, за главния инженер, наличието на такова качество е неприемливо.
 • Рационалност. В този случай това означава възможността за рационално и подходящо да управлява финансите на компанията, всички разходи трябва да бъдат оправдани и облагодетелствани от предприятието.
 • Изобретателност. Позицията предполага постоянен анализ на работата на предприятието и развитието на начините за подобряване на производството, специалистът трябва да може да изготвя схеми за подобряване на производителността на труда и развитие на собствените си иновативни идеи.

Главен инженер: характеристики и длъжностна характеристика

Описание на работата

Задълженията и директните задачи на главния инженер включват много функции. Именно този специалист е ангажиран с определянето на техническата политика на предприятието, в което работи. Позицията предполага специфични права, отговорности и отговорности за тяхното неспазване.

Всички нюанси се предписват в официалните инструкции и са общоприети. Се различават от стандарта, те могат само ако са написани в Хартата на компанията.

Главен инженер: характеристики и длъжностна характеристика

Задължения

Специалист се нарежда на второ място в управляващата лота след генералния директор на предприятието. Такъв нюанс се дължи на наличието на широк кръг от задължения на човек, който заема тази позиция. Този специалист трябва да може да изчисли най-печелившите начини за работа на предприятието на съвременния пазар.

Функционалните отговорности на специалиста включват:

 • ХОЛДИНГ Произведен контрол на качеството+
 • Тест контрол на работното оборудване, Включително предоставянето на своевременно ремонт и разширяване на обхвата на използваното оборудване+
 • Идентифициране на необходимостта от увеличаване на съществуващите квалификации на служителите, Пълен контрол върху човешките ресурси+
 • Мониторинг на производителността, посочени в оценките, изявленията и другите документи на предприятието, където е неговият подпис+
 • Ръководство за организацията на събитията, насочени към подобряване на производствените процеси на компанията и техните подобрения+
 • Контрол на пожар и техническа безопасност при обекти, в неговата юрисдикция – тази точка предполага и съответната отговорност за неспазването на задължението, включително материала+
 • Предоставяне навременна Компилиране и подготовка на всички видове техническа документация+
 • Контрол върху спазването на дисциплината в промишлената дейност – технологичен, проект, пожар, дизайнерски дисциплини, защита на труда, съответствие с екологичните и санитарните стандарти+
 • Подготовка на допълнителен персонал, Включително сключването на договори с университети и други образователни институции, ако е необходимо+
 • Изпълнение на отговорностите на генералния директор С временното си отсъствие.

Функционалното може да включва други елементи. Ключовият фактор в този случай е спецификата на предприятието и неговите дейности. Общите моменти са фиксирани на законодателното ниво. Инструкцията не може да ги противоречи. Допустимо само да се правят промени по отношение на конкретни дейности. Например, инженер, работещ с оборудване, трябва редовно да проверява и да наблюдава ремонти. Ако има само служители в подаването, елементът за оборудването може да бъде изключен от инструкцията.

Главен инженер: характеристики и длъжностна характеристикаГлавен инженер: характеристики и длъжностна характеристика

Права

Главният инженер може да използва личния си подпис при подписването на документи, свързани с нейния пряк орган. Специалистът има право да сключи необходимите договори не само с юридически, но и от физически лица. Тя може да даде специални инструкции на всички технически мениджъри и единици.

Други права:

 • Получете цялата необходима и пълна информация от структурните мениджъри на техническите звена, ако се отнася до неговите правомощия+
 • Проверете дейностите на всички технически структури на компанията+
 • Да вземе решение за вземане на персонала на нови специалисти, в допълнение, главният инженер може по всяко време да поиска информация за вече работния персонал на техническите структури+
 • Участват в съставянето на всички оценки, инструкции и заповеди на предприятия, свързани с производствените дейности на компанията+
 • Изискват от основното управление на компанията, за да се гарантира производственият процес на всички необходими ресурси за създаване на най-удобните организационни и технически условия+
 • Даване на мениджъри на всички структури в подчиненост, инструкции за работа+
 • да правят предложения за иновации в производството, привличането на нови служители, преквалификация на наличния персонал+
 • Участвайте в развитието на програмата за рационално развитие на предприятието, участието на този специалист в този случай е предпоставка.

Освен това, Главният инженер има право на всички гаранции, които са предоставени на законодателното равнище. Специалистът може също да изисква ръководство за подпомагане при прилагането на своите преки професионални задължения, както и да поиска информацията, необходима за тяхното прилагане.

В присъствието на нужда, позицията предполага правото да се подобри квалификацията. Тази позиция е включена и в списъка на правата на главния инженер.

Главен инженер: характеристики и длъжностна характеристика

Отговорност

Главният инженер има определен списък с задължения. Техният провал води до отговорността. Служителят трябва да спазва нормите на дисциплината и да изпълнява определени поръчки. Списъкът на задълженията на този специалист включва общи и индивидуални задачи. Отговорността, която носи независимо от това каква категория задължението. За небрежност, тяхното неизпълнение или специалист по частично изпълнение може да получи порицание, глоба или да бъде отхвърлена. Наказанието зависи от вътрешния устав на компанията.

Главният инженер е отговорен:

 • В случай на нарушение на правилата за безопасност+
 • За нарушаване на трудовата дисциплина и реда, установени в предприятието+
 • При нарушаване на техники за пожарна безопасност+
 • за разкриване на търговски тайни или друга поверителна информация+
 • С непоследователност при прилагането на вътрешни поръчки и поръчки за поръчки.

Главният инженер носи съществена отговорност и трябва да възстанови вредите, причинени на нейните дейности или неподходящи задължения. Списъкът на оборудването и други ситуации, които предполагат такава отговорност, се предписват в договор с служител.

Освен това специалист е престъпна и административна отговорност за някои видове задължения.

Изисквания за позиция

Позицията предполага съответствие с редица квалифицирани нюанси. За да се работи по тази специализация, опитът е необходим най-малко пет години в подобни дейности и по-висок профил (технически) образование. Той трябва да знае правилата за пожарна безопасност и правилата за защита на труда. Ако той временно не може да изпълни задълженията си, генералният директор назначава своя временен заместник.

Специалистът трябва да знае:

 • Стандартни санитарни и хигиенни стандарти+
 • Всички нюанси на производствената технология (от обеми до начини за увеличаване на тях)+
 • Правила за организиране на работа в предприятието+
 • Основната цел на оборудването, използвано в производството (включително неговите технически характеристики, монтажни и аналитични методи, методи за ремонт в случай на такава необходимост)+
 • Методи за квалифицирано планиране на работата, необходима за прилагането на качествените дейности на предприятието+
 • Всички нюанси на компанията и нейната структура (в рамките на тяхната компетентност)+
 • Производствени планове+
 • Различност на брака на оборудването и суровините (както и начини за елиминиране и предотвратяване)+
 • Нормите на текущия трудов закон (по отношение на техните дейности и подчинени)+
 • Законодателна база, която регулира дейността на предприятието+
 • Устройство на производствена аларма (включително методи за ремонт, подмяна и елиминиране на възможни проблеми)+
 • Нюанси на подготовка на икономически и основни финансови договори (в рамките на тяхната компетентност).

Главен инженер: характеристики и длъжностна характеристика

Образование

За да може специалист да вземе пост на главния инженер, е необходимо да се запази висшето техническо образование (бакалавър). След дипломирането трябва да има опит от най-малко пет години на заетост. Такъв термин предполага придобиване от специалист от всички необходими знания на практика. Ако е необходимо, напреднало обучение или преквалификация. Можете да прехвърляте такива курсове не само в образователните институции, но и в производството, ако е предвидено от Хартата на компанията.

Месторабота

Необходимостта от въвеждане на длъжността главно инженер може да възникне във всяко предприятие, чиито дейности са свързани с промишлени процеси. Например, такива специалисти трябва да бъдат включени в персонала на автомобили, топлоснабдителна индустрия, строителни организации, птицеферми, хотели, фармацевтични предприятия. Невъзможно е да се извърши активността на газовата икономика без квалифициран и опитен главен инженер. В допълнение, работата на московския метро и метро в други градове предполага и задължителната наличност на такава публикация в списъка на служителите.

Някои нюанси на дейностите на основните инженери в зависимост от сферата на производството:

 • транспорт (Оценка на ефективността на транспортните системи, контрол на персонала, прогнозиране на развитието на някои транспортни системи)+
 • сграда (Професионално поддържане на съответната строителна документация, участие в подготовката на необходимите бизнес планове, разпределение на съществуващите финанси на предприятието, техническо преоборудване на дружеството, контрол на качеството на строителните работи, отговорност за навременното предоставяне на сгради и други строителство обекти)+
 • Железопътна сфера (Изпълнение на управлението от всички участващи структури, наблюдение на здравето на подвижния състав)+
 • авиация (Контрол на процесите на създаване и ремонт на авиационно оборудване, организиране на полети)+
 • Енергия (поддръжка и развитие на енергийни системи, изчисляване и контрол на потреблението на енергия, проверка на електрически системи и специализирано оборудване)+
 • Хранително-вкусовата промишленост (контрол и отговорност за качеството на произведените суровини, планиране и организиране на всички производствени процеси)+
 • Жилищни предприятия (Предлагане и разработване на дейности, които подобряват качеството на собствениците на живот на недвижимите имоти, контрола на пожарната безопасност и техническото състояние на обектите, разработването на регламенти за подчинените, прилагането на планирани или непланирани инспекции на съществуващото оборудване)+
 • Hedgendery (Разработване на планове за ремонт и поддръжка на медицинско оборудване, анализ на причините за неговите разбивки и преждевременно износване, изготвяне на приложения за доставка на резервни части, поддържане на цялата необходима техническа документация, редовно изпитване на техническото състояние на оборудването)+
 • Работа на оборудването в предприятието (Контрол на пожарната и спешната сигурност, разследване и отчитане на произшествия, обучителен персонал, участие в разработването на инструкции).

Колко печели?

Заплатата на главния инженер зависи от мащаба на предприятието и региона, в който се извършват дейности. В допълнение, той има значение колко дълго трябва да вземе тази позиция. Например, заплатите на основните инженери, работещи през годината или пет години, ще се различават значително.

Примерни показатели в зависимост от региона:

 • в Москва и Московския регион – от 80 000 рубли+
 • в Красноярск – от 62 000 рубли+
 • в Омск – до 50 000 рубли+
 • в Санкт Петербург – от 70 000 рубли.

Станете главен инженер на предприятието, като имате само висше образование, това е невъзможно. Позицията предполага задължителна наличност на опит.

Освен това този специалист има списък с отговорности, които могат да бъдат изпълнени, като знаете всички специфики на техническите дейности на компанията. Специални изисквания се отнасят за основните инженери на различни области.

Оценете статията
( Все още няма оценки )
Добавяне на коментари

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: