subscribe
ISSN 1314 - 7382
Начало Официален вестник на Европейския съюз

Официален вестник на Европейския съюз

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1300/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година


EU flagотносно Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1084/2006 на Съвета

 
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

 
като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 177, втора алинея от него, като взеха предвид предложението на Европейската комисия, след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти, като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет ( 1 ), като взеха предвид становището на Комитета на регионите ( 2 ), в съответствие с обикновената законодателна процедура, като имат предвид, че:

 (1) В член 174, първа алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) се предвижда, че Съюзът разработва и осъществява свои инициативи, които водят до укрепването на неговото икономическо, социално и териториално сближаване. Поради това Кохезионният фонд, който се създава с настоящия регламент, следва да предоставя финансова помощ по проекти в областта на околната среда и на трансевропейските мрежи в сферата на транспортната инфраструктура.

продължава>